БИЗНЕС КОНСТЕЛАЦИИ

 

Интегрални Бизнес – организационни констелации

 • „Процесът на констелация отваря врати към скрити измерения на вътрешните образи и неизречените думи“ – DanBooth-Cohen

Констелации са инструмент за изследване на динамиките, както на родовата (фамилна) система така  и на различните видове други системи – социални, обществени, икономически и т.н. Основните системни принципи, които определят динамиката в една система са общовалидни за различните видове системи, за  това и са наречени Системни.  Те поддържат целостта на системата и съдействат за нейната кохерентност и еволюция. 

Какво е Бизнес/организационна констелация?

 • Бизнес – организационните констелации са модерен системен метод, който предоставя възможност за изследване на невидимата динамиката в икономическата организация и осветляване на системните нарушения, които възпрепятстват ефективността на съответната система.  Организацията е система, към която човек се включва за временна принадлежност. Тук приоритетни принципи са: Редът при йерархия, Принципът за принадлежност и Принципът за баланса. Този метод осигурява триизмерна „карта“ на актуалното моментно състоянието на компанията – време, пространство, скрити сили. Методът носи яснота, като показва на лидерите на организацията, кои са първопричините за такива трудности. Констелациите предоставят възможности за положителна и дълготрайна промяна и представят начини за регулиране текущите процеси, и стратегии.

Какво е характерно за Бизнес/организационните констелации?

 • Всяка система функционира на принципа, по който функционира живият организъм. Всеки организъм е съставен от отделни компоненти… съставни части (органи), като всеки компонент е едновременно завършена цялост за нивото, на което е и едновременно с това и част от Цялост на по-високо ниво на организация. Звената в една компания/организация са съставните части на икономическия „организъм“ обединени в цялост.

Тъй като е едновременно цяло и част друга цялост, всяка система е подложена на четирите движещите сили: действеност, общност, трансцендентност и разпадане. Това съответно е валидно и за бизнес-организационните системите. Нещо повече -то е заложено в Космичния модел на Вселената.

 • действеност и общност – всеки и всяко звено притежават готовността за действие, за да съхранят своята идентичност и да поддържа цялостта си;
 • трансцендентност – всяка система като цялост е винаги по-голяма от сбора на своите части, което означава, че е на по-високо или по-дълбоко ниво на организация, отколкото отделните части;
 • разпадане – ако не успее системата да поддържа своята действеност и общност, тя се разпада, като се декомпозира на съставните си части.

Кохерентността в една система /която и да е – е резултат от балансираното действие на четирите движещи сили, което от своя страна е подвластно на Системните принципи. Именно Те поддържат равновесието в системата. При незачитане /нарушаване на тези принципи – някоя от четирите движещи сили взема превес, системата се разбалансира и кохерентността е нарушена. Казано по друг начин – системата боледува… или умира/разпада се – това, което се случва и с всеки жив организъм.

Основното задължение на системата от по-високата организация е да осигурява „лепило“ или модел, който свързва иначе отделните, конфликтуващи и излолирани части на кохерентното цяло.

За кого са предназначени бизнес констелациите?

 • – собственици на малък, среден и голям бизнес;
 • – мениджъри и управители;
 • – служители на ръководни позиции
 • – лидери на организациите

Какви теми могат да се поставят на Бизнес констелациите?

Сред темите, които биха могли да бъдат поставени за констелация за са:

 • – повтарящи се проблеми;
 • – конфликти в организацията;
 • – ситуации на неяснота в работния процес и бизнес развитието на дадена организация
 • – формално и неформално лидерство;
 • – трудни взаимоотношения с колеги
 • – други проблематични аспекти свързани с функционирането и „здравето“ на организационната, икономическа система, като съответно Темите кореспондират с нивото на отговорност на лицето, за което се поставя Констелацията.

Как протича една Бизнес констелация?

В предварителното интервю констелаторът изследва поставената тема, с оглед на Системните нарушения, за което е нужна информация по някои от следните казуси: кой е създателят на компанията- откъде и кога започва този бизнес; откъде идва финансирането; кои са важните хора и събития за тази компания през годините; има ли минали травмиращи събития в организацията – банкрут, уволнения, външни събития; кои са неформалните лидери; и други въпроси от системен характер, съобразени с нивото на отговорност на лицето, за което се прави констелацията.

 • Процесът при Констелация е нещо, което трябва да се преживее, защото не кореспондира с рационалното ни мислене. Думите не са достатъчни, за да се опише интезитетът, силата, въздействието и ефектът.  Това, разбира е валидно за всички видове Системни констелации.
 • Иновативният метод е полезно допълнение към традиционния набор от организационни и бизнес консултантски услуги.

Защо Интегрални констелации?

Интегралните констелации, представляват инструмент на зараждащата се нова интелигентност, на една холистична, системна и интегрална мисъл. Можем да разглеждаме интегралните констелации като еволюцията на един ритуал на прехода –  по-модерен и адаптиран към нуждите на съвременния човек.“ Лоренцо Кампезе

Фасилитатор в Констелации:

КРАСИМИРА ЗЛАТЕВА- Интегрални констелации, Интегрално консултиране, Енергийни практики -TAI

Тази страница е за Теб

Безплатна консултация