ИНТЕГРАЛНО КОНСУЛТИРАНЕ

ИНТЕГРАЛНО-КОНСУЛТИРАНЕ

Защо Интегрално консултиране?

Интегралното консултиране е базирано на Интегралната философия на Кен Уилбър и Интегралната теория на еволюцията. Думата интегралнo означава цялостнo, включващo, немаргинализиращо и обхващащо. Интегралните подходи към всяка област се опитват да бъдат точно това: Споделят се различни перспективи, подходи и методологии в рамките на един последователен преглед върху темата. Методът е „жив“ и продължава да се обогатява и развива. 

Цялостната рамка на Интегралната теория и подход е особено важна за почитане на света в цялата му сложност и дълбочина, както и за осветяване на пътя, който всеки от нас може да предприеме, за да се справи с динамиката и процесите на субективно и обективно ниво.

Интегралната методика свързва всички аспекти на живота, Вселената и Духа, което позволява многопластова  работа, а не от позициите на едно равнище. Всяка перспектива е специална гледна точка от позициите на четирите измерения на битието, но всяка гледа към свят на общи преживявания.

Според Квадрантната теория на Кен Уилбър, на която е базиран метода – всички аспекти на човешкия опит могат да бъдат разделени на вътрешни и външни, както и на колективни и индивидуални. Нека си представим това под формата на 4 сектора/квадрант разделен на четири/. От позицията, на която и да е от четирите перспективи е невъзможно да се изследва и разбере реалността при другите три. Поради тази причина е нужно всяко събитие или проблем да се погледне от четирите позиции.

Проблемната тема на клиента се разглежда от различните възможни перспективи на реалността – вътрешна/АЗ и външна/То,Това … за единствено/Аз и множествено число/Ние, Те.

Интегралното консултиране се основава до голяма степен на схващането на трансперсоналната психология, че всеки е уникален. Интегралният консултант съобразява своя подход към нуждите, вярванията и културния контекст на хората, с които работи.

Интегралният подход зачита тезата, че всички прозрения за живота съдържат частични истини и че преплитането на набор от културни , психологически, социално-икономически, биологични, духовни и поведенчески перспективи… може да предложи надежда за изцеление. Той води до по-задълбочено и пълноценно разбиране на природните явления, социалните процеси и душевността на човека и определя подхода като многоизмерен. 

 • Кои са споделените подходи при Интегралното консултиране?

Самият процес при Консултиране съдържа в себе си принципа за „възникването“, характерен за изкуството. Интегралният консултант, не следва „строг“ протокол, а всяка негова Стъпка следва „проявеното“ в момента. Това определя подхода като Творчески. 

Методът е „преживелищен„. Включва се нещо „ново“ в действие, за да създаде преживяване. Възникването на осъзнатостта при субективното преживяване и „почувствания“ смисъл, го определят като Феноменологичен. Моделът на работа прави възможно превръщането на „проблемната“ загадката в добродетел или в приключение.

Следвайки принципи на Гещалт подхода не се търсят готови отговори, а се създава пространство за възникването им. В самия човек нищо не е сбъркано, а е нужно само да бъде „видяно“, „докоснато“, осъзнато и интегрирано.

 • Какво е Интегрален коучинг?

В процеса на Интегралното консултиране се работи с аспекти от личния живот на човека, а при Коучинга са теми и проблематика свързани с професионалната реализация. 

Интегралният Коучинг е в уникалната позиция да помага на индивиди и групи в професионалното развитие. Като практика, коучингът включва обитаване на други перспективи. Най-малкото коучът трябва да може да възприеме гледната точка на клиента, а клиентът също е поканен да възприеме нова гледна точка и да изгради съответен капацитет в подкрепа на тази нова гледна точка. Може да се каже, че развитието или растежът зависи от и започва с разширяване или промяната на перспективата. 

Интегралният консултант или коуч придружава клиента в процеса, като му съдейства с набор от практики и теоретични модели.

За лицата работещи в сферата на интегралните, констелациионни и енергийни практики е възприето и общото наименование: фасилитатори, а за процесите -фасилитиране. Отношението е не като към пациент, а към клиент, като съдържанието на думата „клиент“ е изчистено от популярното търговското значение до същинската му характеристика: лице, на което сме в Услуга.

За кого е подходящо интегралното консултиране?
 • за хора желаещи по-успешна житейска реализация;
 • за хора търсещи промяна към по-смислен живот и по-добро физическо здраве;
 • за двойки (семейни и несемейни), желаещи да подобрят взаимоотношенията си; 
За кого не е подходящо интегралното консултиране?
 • за хора с тежки психотични проблеми, изискващи специализирано лечение;
 • за хора, чийто нагласа е в противовес на описаните по-горе като подходящи;
 • за хора, предпочитащи да ползват традиционните форми на терапия и консултация;

Подход при Интегралното консултиране: интегрален/многоизмерен, цялостен     

Подхода към човека е като към интегрална съвкупност -Тяло, Душа и Дух. Изследват се състоянията и на трите нива – воля, чувство и мисъл от позицията на  четирите основни измерения на битието, според Интегралната теория на Кен Уилбър. Вътрешното индивидуално/Аз – психиката; Външното индивидуално/То,Това – тялото; Вътрешното колективно – културната матрица/Ние, в която съществува индивида; И външното колективно ТЕ – социалните системи, от които всеки един от нас, е съставна част.

Практики и подход при Интегралното консултиране

Резултати от Интегралното консултиране

 • умение за самостоятелно изследване на проблеми и събития в живота ни;
 • опознаване ролята на физическото ни тяло и физическите способности;
Познанието за физиката на нашето тяло, начина ни хранене, стратегически планиране на силите и знание за грижата за тялото в екстремни и трудни моменти води до овладяване на телесните способности и по този начин продуктивността и енергията се увеличава неимоверно.
 • умение за присъствие и наблюдаване на ума и изследване на вътрешния ни свят;
Познаването на нашият ум, неговите възможности води до качествена промяна в разбирането за света, както и на действителното осъзнаване на способностите ни. Без прецизно управление на силата и възможностите на ума, човек не може да достигне до своя успех.
Емоционален свят- Емоциите са друг основен компонент в живота ни. Познаването на механизми за управление и изследването им ние сме като лодка в развълнуван океан. Емоциите могат да бъдат мощен творчески заряд. Правилното им използване може да помогне за балансирани и устойчив растеж, споделени здравословни и градивни взаимоотношения и добро здраве.
 • по-добър контакт със соматичната ни интелигентност.
 • Осъзнаване за Универсалните принципи… валидни, както за всемира, така и за субективната и обективната реалност.
 • по-високо ниво на системното мислене
 • активиране на интегрално поле на съзнание, което днес е по-критично от всякога в своята история.
 • осъзнаване на духовната ни същност
Духовен свят- духовното измерение е един от най-неразбраните аспекти на човешката природа. Духовното измерение е свързано пряко с ценностите и на връзката с добрината, споделянето, чувството за общност, творческо изразяване и развиване на човешката душевност изразена в осъзнато и уважително отношение към всички житейски сили и феномени. Духовното измерение не е абстрактен и невидим слой на света, а точно обратното най-базовият мотив зад всички наши действия и намерения. Какво е нивото на нашата споделеност и принос към света, в който живеем.
 • Работим заЕдно:
Уважено е вашето собствено темпо!
Вие сте на шофьорското място!
Подкрепен сте и придружен в процеса!
Вие решавате от кой момент сте готови да продължите сам Пътуването към себе си!
Интегрален Консултант: Красимира Златева
 
Ако имате въпроси, не се колебайте да ги зададете.